Polityka prywatności

1. Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora biegu - Stowarzyszenie Sportowe APROCIS CASSINO (A.S.D. Aprocis P.Iva 02229800608) wraz z Klubem Biegacza SPORTING Międzyzdroje z siedzibą: 72-500 Międzyzdroje, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 (NIP 986-014-16-96; Regon 810563532; KRS 0000136254), który zwany jest dalej „Administratorem”.

2. Podane przez Panią/Pana (zwanych dalej „Uczestnikiem”) dane będą przechowywane w bazie Administratora oraz przetwarzane dla celów organizacji biegu oraz kolejnych jego edycji.

3. Uczestnikiem biegu jest każda osoba, która:

 • wyraża chęć udziału w organizowanym biegu;
 • zarejestrowała się do udziału w biegu;
 • dokonała płatności na poczet swojego udziału w biegu lub której udział został opłacony przez inne podmioty.

4. Przystępując do rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.) oraz na warunkach podanych w niniejszej polityce.

5. Proces rejestracji i płatności wiąże się z przekazaniem Administratorowi podstawowych danych osobowych Uczestnika, które z kolei będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do organizacji biegu. Dodatkowo: a. Niektóre podane przez Uczestnika dane będą publikowane na listach startowych oraz po odbyciu się organizowanego biegu w stosunku do każdego Uczestnika z osobna, przy czym zakres publikowanych danych ograniczy się do: imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania lub ewentualnie nazwy klubu/stowarzyszenia Uczestnika organizowanego biegu, w celu wykazania wyników i klasyfikacji uczestników biegu. b. Jeśli jest to pierwsza rejestracja Uczestnika do biegu (Uczestnik nie brał udziału we wcześniejszych edycjach biegu i nie posiada konta w serwisie internetowym biegu), wiąże się z założeniem spersonalizowanego konta Uczestnika, w serwisie internetowym biegu, którego właścicielem jest Administrator, do którego Uczestnik ma dostęp za pośrednictwem Internetu.

6. Podanie przez Uczestnika biegu danych wymienionych w niniejszej polityce jest dobrowolne, ale niezbędne do:

 • Udziału w biegu,
 • Przeprowadzenia procesu rejestracji do biegu, w tym automatycznego nadania numeru startowego Uczestnika biegu,
 • Sprawnej realizacji oraz obsługi biegu,
 • Celów archiwalnych.

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym. Brak podania wymienionych danych uniemożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w organizowanym biegu.

7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 138), a ich zbieranie i przetwarzanie odbędzie się wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia rejestracji biegu, realizacji biegu, publikacji wyników, klasyfikacji uczestników biegu oraz dokonania płatności za uczestnictwo w biegu, przy czym poufne dane bankowe dotyczące samej płatności (dane kart płatniczych czy dane dostępu do kont bankowych, z wyłączeniem danych osobowych na potrzeby rejestracji i realizacji biegu) nie będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora.

8. Dane Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu oraz akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.).

9. Uczestnik wyraża zgodę na komunikację elektroniczną w celach marketingowych na wskazany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, która może zawierać:

 • Informacje nt. biegu oraz jego organizacji,
 • Informacji nt. kolejnych edycji biegów,
 • Produktach i usługach oferowanych Uczestnikom biegu przez organizatora, partnerów i sponsorów.

Za w/w zgody Uczestnika na przetwarzanie i przesyłanie, uważa się zaznaczenie odpowiednich pól w trakcie rejestracji przez Uczestnika.

10. Administrator może przetwarzać i przesyłać do Uczestnika inne informacje drogą elektroniczną wynikające z procesu rejestracji, opłat i udziału w biegu (np. informacje o nadanym numerze startowym), zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

11. Każdy Uczestnik biegu ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • poprawiania swoich danych,
 • usuwania swoich danych, przy czym żądanie usunięcia złożone przed datą organizacji biegu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w biegu,
 • przenoszenia swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania swoich danych, w każdym czasie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika biegu, narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Pliki cookies:

 • Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: I. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej podstronach serwisu; II. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; III. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 • Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 • Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie.

INFORMACJA NA TEMAT PRAWA OTRZYMYWANIA KOPII DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, celem zapewnienia Państwu pełnej informacji na temat prawa do otrzymania kopii danych osobowych, jakie Państwa dotyczą, poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku, jaki są Państwo uprawnieni złożyć:  

1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący„) ma prawo zwrócić się do Organizatora  - Stowarzyszenia Sportowego APROCIS CASSINO (A.S.D. Aprocis P.Iva 02229800608) i Klubu Biegacza SPORTING Międzyzdroje z siedzibą: 72-500 Międzyzdroje, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 3 (NIP 986-014-16-96; Regon 810563532; KRS 0000136254) (zwany dalej „Administratorem„) - z wnioskiem o potwierdzenie, że Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych, jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Warszawa 00-459 ul Myśliwiecka 9 pokój 115 lub wiadomości elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W razie braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

2. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, oznacza brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

4. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Administratora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Administratora. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych, jaki został powołany przez Spółkę, a w razie jego braku z działającym w ramach Administratora koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.

5. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Administrator dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

6. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 • cel przetwarzania,
 • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Organizator

Organizator

Partner medialny

Partner

Partner technologiczny

Partner merytoryczny